Projekt Sundhedshus

Skitserne er udarbejdet af arkitekterne: Lykke Arkitektur og Anders Glavind Arkitekt MAA

Opdateret 1. juni 2024

Sønderborg Kommune inviterede den 28. maj 2024 interesserede sundhedsaktører til dialogmøde om det kommende Sundhedshus Augustenborg

Der blev orienteret om:

– Visionen for Augustenborg og skitsering af sundhedshuset
– Principper for driftsmodel
– Interessetilkendegivelse og videre proces

Der var positive tilkendegivelser og interesse fra de fremmødte, som bl.a. omfattede læger, fysioterapeuter, kiropraktor, fodterapeut.

Det er fortsat muligt for interesserede sundhedsaktører at byde ind med en interessetilkendegivelse. Sundheds- og ungechef Michael Skriver Hansen kan kontaktes ved interesse på mshs@sonderborg.dk

Visionen for Augustenborg og skitsering af sundhedshuset

En styrkelse af det nære sundhedsvæsen og en fremtidssikring af sundhedsydelserne i Augustenborg, som understøtter udviklingen og bosætningen.

I budgetaftalen 2024-2027 for Sønderborg Kommune, som Byrådet godkendte i september 2023, fremgår det, at der skal etableres et sundhedshus i Augustenborg. Parterne bag budgetaftalen ønsker at transformere det gamle rådhus i byen til et sundhedshus.

Et sundhedshus i Augustenborg vil blandt andet have til formål at bidrage til Sønderborg Kommunes investering i kommunens yderområder, som tidligere har omfattet etablering af nye sundhedshuse i Nordborg og Gråsten. Derudover vil et sundhedshus i Augustenborg understøtte lægedækning i Augustenborg og vil kunne bidrage til at skabe en synergieffekt på tværs af fagområder i et fælles sundhedshus.

Nogle af skitserne ses øverst og er udarbejdet af arkitekterne Lykke Arkitektur og Anders Glavind Arkitekt MAA.

Principper for driftsmodel

Driften af et sundhedshus i Augustenborg vil være baseret på de seneste 10 års erfaring med driften af sundhedshuset i Nordborg.

Kommunen ejer bygningen og lejer lokaler til sundhedsaktører med ydernumre i Augustenborg. Ydernumre tildeles af Region Syddanmark på baggrund af deres planlægning.

Forvaltningen har udarbejdet en række principper for en kommende driftsmodel, der forelægges Sundhedsudvalget til godkendelse i juni 2024. Principperne tager afsæt i samme model som i Nordborg Sundhedshus.

Interessetilkendegivelse og videre proces

En nærmere inddragelse af de interesserede sundhedsaktører sker over sommeren 2024 i forhold til at afdække sundhedsaktørernes behov og sparre vedr. den videre proces.
Sundhedsudvalget forelægges på juni-møde principper for driften af et sundhedshus til godkendelse.

Sundhedsaktørerne kan indgive interessetilkendegivelse i juni.

Der vil løbende være et tæt samarbejde med Region Syddanmark vedr. tildeling af ydernumre til sundhedshuset, samt sparring i forbindelse med indgåelse af samarbejde med sundhedsaktører i sundhedshuset.

Hvis du har spørgsmål til projekt Sundhedshus, så kontakt Jeanette.


Nedenstående er en lille del af projektbeskrivelsen, som HU så det ved opstart (dvs. før masterplan mv.). Det er alene HUs vision for, hvordan det helt optimalt kunne være… Projektet er sidenhen ændret og justeret, men sådan er det jo med projekter, der løber over flere år, har flere interessenter osv.

SUNDHEDSHUS (lægepraksis, private og kommunale tilbud)

Ud over alm. lægepraksis skal det kommende sundhedshus også omfatte sundhedsfaglige, private aktører. Vi ønsker et samlet tilbud til borgerne i Augustenborg, som skal være med til at sikre lokal nærhed, tilgængelighed og tryghed.

Augustenborg skal være en attraktiv bosætningsby, og her kan et sundhedshus være en hjælp til at rekruttere yngre læger og sundhedsfaglige, private aktører.

Vi forestiller os en moderne, attraktiv lægepraksis, der er tænkt at indeholde et patientantal svarende til ca. 2-3 alment praktiserende læger. Klinikdelen skal i sin funktion afspejle ”fremtidens lægepraksis”, hvor der også er fokus på forebyggende kronikeromsorg. Desuden er vores ønsker følgende:

• Andre faggrupper, f.eks. være kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer, der lejer sig ind i sundhedshuset eller indgår på konsulentbasis.
• Praktiserende speciallæger i satellitfunktioner, f.eks. inden for gynækologi, obstetrik, dermatologi og andre relevante specialer.
• Diagnostiske faciliteter som blodprøvetagning, som patienterne normalt skal på sygehuset for at få foretaget.
• Hjemmepleje og sundhedspleje.
• Diverse sundhedsydelser, f.eks. rehabiliteringstilbud til kronisk syge patienter, genoptræning, vedligeholdende træning og forebyggelsestilbud (f.eks. kurser i forhold til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion)).
• Jordemoderkonsultation.

Der arbejdes ud fra en idé om, at en gruppe fastansatte medarbejdere skal have sin daglige gang i huset, f.eks. praktiserende læger, praksispersonale, men også kommunale sundhedspersonale, som udfører kommunale funktioner. Ud over det faste personale ønskes en række tilbud, der kan finde sted f.eks. en gang om ugen, f.eks. jordemoderkonsultation, speciallægers satellitfunktioner.

Nogle af sundhedshusets lokaler skal kunne bruges af forskellige behandlere på faste ugedage (aftales mellem parterne), så vi på denne måde opnår en optimal benyttelse af husets lokaler samtidig med, at der vil kunne tilbydes en meget bred vifte af sundhedstilbud.

Det vil også være naturligt, at sundhedshuset indeholder et træningslokale, som kan bruges til både kommunale tilbud og af f.eks. fysioterapeuter.


DERFOR ER LØSNINGEN ET SUNDHEDSHUS

Tryghed for patienterne. Flere funktioner under samme tag sparer tid og transport for patienterne, men det giver også en stor tryghed for patienter i alle aldre, at de kan nøjes med at komme ét sted i kendte rammer.

Tiltrækning af arbejdskraft. Et moderne sundhedshus vil kunne tiltrække nye læger og andre sundhedsfaglige funktioner.

Fagfaglighed og kommunikation. Det er en stor fordel for alle parter, inkl. patienterne, at sparringen mellem lægen og de forskellige behandlere er “lige om hjørnet”. Risikoen for fejlkommunikation reduceres. Ved at inddrage både nye og eksisterende læger og andre sundhedsfaglige parter sikres den ønskede synergi mellem de forskellige specialer.

VI VIL GERNE VIDE og HVORFOR KAN I IKKE BARE

Hertugbyens Udviklingsforum er en forening – alle, der bidrager til arbejdet, er frivillige, og foreningen har ingen indtægtsgivende aktiviteter. Det giver dermed sig selv, at vi IKKE kan bidrage økonomisk til en lokalitet eller “bare lige” skaffe personale, “få nogen til at…” Forslagene er og har været rigtig mange…

Vores projekt kan kun føres ud i livet med opbakning fra Sønderborg Kommune og Regionen. Og jeg er glad for at sige, at vi har et rigtig godt samarbejde og en god løbende dialog med begge, men her må jeg jo også blot erkende, at der findes andre i verden end HU 😉

Men det giver også sig selv, at HU – i et så stort projekt som dette – IKKE er dem, der bestemmer! Vi har INGEN erfaring i at etablere sundhedshuse, vi kan hverken stille lokalitet, midler eller personale til rådighed. Og vi har ingen viden om, hvilke lovmæssige krav der skal overholdes mv.

Under hele processen er vi dog blevet hjulpet rigtig godt på vej af Sundhedsudvalget med besøg i Gråsten Sundhedshus, møder med potentielle sundhedsaktører osv.

Det vi KAN gøre og HAR GJORT er at gøre opmærksom på vores ønsker og argumentere for dem, så kommunen og regionen også kan se mening i at bakke op om vores projekt med både tid og midler.

Skulle der være spørgsmål, kan disse rettes til Jeanette Myllerup, tovholder på projektet og fra Hertugbyens Udviklingsforum.

—————–

ETABLERING AF ET SUNDHEDSHUS STØTTER OP OM BYSTRATEGIEN FOR AUGUSTENBORG

Og hvis du nu sidder og tænker på, om “Sundhedshus” overhovedet er inden for HU-regi, så er svaret Ja. Sundhedshus var et af ønskerne på Sønderborg Kommunes borgermøde ifm. bystrategien i Augustenborg.

Emnet er også nævnt i en taleboble på side 8 i Sønderborg Kommunes Bystrategi for Augustenborg, så det må formodes, at man er bekendt med tanken.

Et sundhedshus støtter op om Bystrategiens fokusområde Bosætning – byliv:
Tilflyttere søger ofte efter det gode hverdagsliv, hvor skole, institution, infrastruktur og gode indkøbsmuligheder spiller en stor rolle.

For at gøre Augustenborg til et endnu mere attraktivt sted at bo er det vigtigt, at byen har centralt placerede mødesteder. Der skal derfor fokus på at fastholde bylivet i den centrale del af byen. (Kilde: Bystrategi for Augustenborg, side 8).